تومور څه شی دی؟ (Tumor)

تومورونه (tumor):

تومور د بدن د حجراتو غیر عادي رشد او تکامل ته ویل کیږي، چې په دوه ډوله دي:

الف: نیک خیم تومور Benign: دا ډول تومور که په کوم ځای او موقعیت واقع وي، نورو مجاورو او نژدې بافتونو او مجراوو ته تجاوز نه کوي، خو د وخت په تېرېدو سره تکامل کوي او غټېږي. چې خودبخود د بافتونو او مجاورو  اعضاوو د محل د تغیر سبب کېږي‌، او ‌په هغه فشار واردوي او دا ډول تومورونه خپله د مرګ سبب نه ګرځي.‌ خو که د هغو موقعیت د بدن په ‌حياتي اعضاوو کې واقع وي، نو بیا خطرناک ثابتېږي.‌

ب: بدخیم تومورونه Malignant: چې د بدن خپل نژدې بافتونه او اعضا تر تجاوز لاندې نیسي او هغه خرابوي، چې اکثره لنفاوي عروقي او شریانونه تخریبوي او د شریانو او وریدونو له لارې د بدن لرې اعضاوو ته ځان رسوي، او ثانوږي تومورونه منځته راوړي، چې Metastasis ورته ویل کیږي. چې دا ډول تومورونه یا سرطان که په هر محل کې واقع شي هغه خطرناک او د مرګ سبب ګرځي.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic