دماغي تبه څه شی دی؟ نښې او درملنه ( CerebroSpinal Fever)

دماغي تبه ( CerebroSpinal Fever)

دا یو ډول سخته متعدي تبه ده، چې د ميکروب په ذريعه پيدا کېږي. ميکروب د دماغ او حرام مغز په پرده حمله کوي او هلته ورم او التهاب پيدا کوي چې بالاخره ددې ناروغۍ سبب کېږي.

 

نښې:

د سر سخت درد
ورمېږ کږيږي
ناروغ پښې نه شي خلاصوالی.
په جسم باندې سره سره داغونه لېدل کېږي.
ناروغ تېزه او سخته تبه لري
او نيم بې هوشه کيفيت اختياروي.

درملنه:

ناروغ ته د سلفاميد ګروپ دواګانې (Sulphamid Drugs) او يا د انتي بيوتيک ګروپ دواګانې توصيه کړئ مثلا Tab.Sulphadiazin څلور ګولۍ لومړی خوراک او بيا دوه دوه ګولۍ هر څلور ساعته وروسته ورکړئ. Inj.Benzyl Pencillin 10lak unit سهار او ماښام ورکړئ. له دې سره ناروغ ته Inj.Decadron 4mg هم تطبيق کړئ .

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic