د جراحي په واسطه او رواني درملنه Surgery and Psychotherapy

د جراحي په واسطه درملنه Surgery

په دې کې د جراحۍ په ذریعه له رنځ سره مبارزه کېږي، چې دا په حقیقت کې يو ډول میخانیکي درملنه ده. په جراحي عملیاتو کې متاثره شوې عضو له خپل موقعیت څخه پرې کیږي یا یې خلاصوي او ترمیم کوي يې او یا یې له بدن څخه اخراجوي.

 رواني درملنه (Psychotherapy)

د درملنې دا طریقه د عواطفو او احساساتو تابع ده. د درملنې د دې طریقې موخه د عاطفي عواملو رفع کول او یا کمول دي، چې په ډېرو مواردو کې ناروغیو ته شدت ورکوي او یا پخپله د عضوي او اورگانیکو رنځونو په بڼه څرګندېږي، لکه اضطراب، هیجان، تردید او نور.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic