د عمر ډېروالی او د ناروغیو منځته راتګ

د عمر لوړوالی او ناروغۍ:

د عمر په تېرېدو سره په بدن کې د و ډول تغیرات راځي، چې د ډول ډول رنځونو سبب کیږي. د ددې ډول رنځونو عمده ډولونه د شریانونو له سختوالي (Arterios Clerocis) څخه عبارت دي، چې شریانونه ورو ورو تنګیږياو په کافي اندازه وینه د بدن د اعضاوو ته نه رسیږي. چې په دې توګه د نوموړو اعضاوو په وظایفو کې اخلال پيدا کیږي او د بېلابېلو رنځونو سبب جوړېږي. په همدې توګه د مفصلونو د استحالې تغیرات هم د زوړوالي له کبله رامنځته کیږي، په ځینو خلکو کې د ارث له کبله په زړښت کې ډېر ژر رنځونه بروز کوي.

 

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic