د غایطه موادو معاینه Stool test

د غایطه موادو معاینه څه شی ده؟ Stool Examination:

د غایطه موادو تجزیه په دوو طريقو صورت نیسي:
د لیدلو په ذریعه: چې رنګ، سختوالی یا نرموالی، د وینې موجودیت، چرک او بلغم یې وکتل شي.
دویم میکروسکوپی تجزیه ده: چې په هغې کې د غايطه موادو په داخل کې د وینې سره حجرات، د وینې سپین حجرات، د غذایي موادو ناهضمه بڅرکي او ټوټې د کولمو پرازیټونه، د پرازیتونو هګۍ او کیست لټول کېږي.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic