روغتون کې د ناروغ بسترول

په روغتونونو کې د ناروغ د بسترولو مسئله:

ډاکتر باید دې نتیجې ته ورسېږي، چې ایا ناروغ په روغتون کې بستر شي او که پخپل کور کې تر معالجې لاندې ونیول شي؟ زیاتره هغه ناروغان چې په سختو حادو رنځونو اخته وي او یا مزمن او پرمختللي رنځونه دي، باید په روغتون کې بستر شي، نور رنځوران په کورونو کې تر معالجې لاندې نیول کېږي.

د ناروغ لپاره د هغه د ناروغۍ او شرایطو مطابق چلند په کار دی د هغه لپاره کوټه او د رڼا اندازه، د کوټې تهویه، د کوټې د تودوخې درجه، د ناروغ پوښاک او داسې نور په نظر کې نیول پکار دي.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic