ساه تنګي څه شی دی؟ د ساه تنګي نښې Dyspnea

نفس تنګي څه ته وايي؟

ساه تنګي هغه ناروغي ده، چې د تنفس په وخت کې پېدا کېږې. د ساه تنګۍ نښه هم حسي او عیني ده او زیاتره دا یوه موضعي نښه ده، چې د هغې علت د زړه ناروغي او هم د تنفس د دستګاه ناروغي وي، خو کله کله له اسیدوز نه (Acidosis) چې د شکر او یا د ګردو له کبله منځته راځي هم ساه تنګي پیدا کېدای شي.

د ساه تنګي نښې کوم دي؟

د ساه تنګي نښې په لنډه توګه په لاندي ډول دي:

الف: د تنفس د لارې بندښت: په دې ډول ساتنگۍ کې ساه په ستونزه داخلېږي او بېرته ایستل یې هم انسان کړوي.
ب: د سږو پرمختللې ناروغي: په دې حالت کې د دې لپاره چې وينه په ښه توګه تهويه شي، نو ناروغ باید ژر ژر او ژوره ساه واخلي.
ج: د زړه د کار اختلال چې د سږو د پرخونۍ باعث ګرځي.
د: د وینې د کیمیاوي عکس العمل رغبرګون اختلال: چې په دې صورت کې وینه د معمولي حالت نه زیاته رسېدلې وي.

عيني نښې په ساه تنګۍ کې يو له بله سره توپیر لري، چې په دې توګه معالج باید هغه سره بېلې کړي او علت باید وپېژني.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic