وراثت او د ناروغیو منځته راتګ

وراثت (Genetic):

ځیني مرضونه د ارث له مخې د کورنۍ د یو نسل څځه بل نسل ته انتقالیږي، چې د دې ته ارثي یا کورنۍ رنځونه ویل کیږي، چې په هډوکو، اعصابو، او وینه کې یې ارثیت باقي پاتې کیږياو ځینې رنځونه لکه د قند یا شکر (Sugar) چې Diabet هم ورته ویل کیږي. په همدې توګه د فشار او الرژي رنځونه له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic