تبه

دماغي ناروغۍ

دماغي تبه څه شی دی؟ نښې او درملنه ( CerebroSpinal Fever)

دماغي تبه ( CerebroSpinal Fever) دا یو ډول سخته متعدي تبه ده، چې د ميکروب په ذريعه پيدا کېږي. ميکروب د دماغ او حرام مغز په پرده حمله کوي او هلته ورم ا

Read More »
ناروغۍ

تبه څه شی ده؟ د تبې لاملونه او ډولونه Fever

تبه څه ته وايي؟ تبه د بدن د تودوخې د درجې لوړوالي ته ویل کېږي. چې د ځینو مایکروبونو په مقابل کې د بدن له عکس العمل (غبرګون) څخه منځ ته راځي. په عادي ح

Read More »
Back to top button