تشخیص

Uncategorized

د ناروغ د معاینه کولو طریقې

د ناروغ معاینه څه ډول ترسره کېږي؟ د ناروغ معاینه په لاندې څلورو ډولونو صورت نیسي: ۱- لیدل (Inspection): معالج مجبور دی، چې د ناروغ بدن په پوره دقت وګو

Read More »
ناروغۍ

د ناروغیو تشخیص، د تشخیص لارې چارې Diagnosis

د ناروغیو تشخیص څه ته وايي؟ (پېژندنه) Diagnosis ناروغۍ د هغو د څرنګوالي له تظاهراتو څخه پېژندل کېږي. هره ناروغي ځانګړې نښې لري. په بل عبارت هر رنځ ځان

Read More »
ناروغۍ

د ناروغ د حال د شرحې په پاڼه کې کوم شیان لیکل کېږي؟، تشخیص

د ناروغیو تشخیص څه ته وايي؟ (پېژندنه) Diagnosis ناروغۍ د هغو د څرنګوالي له تظاهراتو څخه پېژندل کېږي. هره ناروغي ځانګړې نښې لري. په بل عبارت هر رنځ ځان

Read More »
Back to top button