فلج

دماغي ناروغۍ

لقوه یا د مخ فلج څه شی دی؟ نښې، لاملونه او درملنه Facial paralysis

لقوه یا د مخ فلج څه ته وايي؟ Facial paralysis دا هم د فلج يو ډول ناروغي ده خو پدې کې يوازې د مخ عضلات متاثرېږي. هغه اعصاب چې د ورمېږ له هډوکي څخه وتلي

Read More »
دماغي ناروغۍ

فلج څه شی دی؟ نښې، لاملونه، تشخیص او درملنه Paralysis

فلج څه ته وايي؟ Paralysis د بدن د کومي برخي د حرکت د احساس ختميدو يا شل کيدو ته فلج ويل کېږي. د فلج نښې: که د ناروغ ښي اړخ دماغ زيان من شوي وي، نو د ب

Read More »
Back to top button