لابراتوار

Uncategorized

د وینې معاینه Blood test

د وینې معاینه څه شی ده؟ Blood Examination د وینې تجزیه ډېر ارزښت لري، ځکه چې د دې تجزیې په ذریعه د وینې سره حجرات (RBC)، سپین  حجرات  (WBC)، د هیموگلو

Read More »
Uncategorized

د غایطه موادو معاینه Stool test

د غایطه موادو معاینه څه شی ده؟ Stool Examination: د غایطه موادو تجزیه په دوو طريقو صورت نیسي: د لیدلو په ذریعه: چې رنګ، سختوالی یا نرموالی، د وینې موج

Read More »
Uncategorized

د ادرار معاینه Urine test

د ادرار معاینه څه شی ده؟ Urin examination ادرار له درې لحاظو تر تجزیې لاندې نیول کیږي: الف: د فزیکي او ظاهري خواصو له مخې: په دې برخه کې د ادرار رنگ،

Read More »
Uncategorized

ځینې مهمې لابراتواري تجزيې او معاینات

د هر ناروغ لپاره ځینې لابراتواري تجزيې او معاینات ضروري دي. دغه معاینات چې ډېر ساده او لازمي دي، باید د ناروغۍ د پوره تشخیص لپاره صورت ونیسي: ۱- د ادر

Read More »
Back to top button