د غذایي رژیم پواسطه درملنه

غذایي رژیم په درملنه کې:

د دې ډول درملنې موخه د غذایي رژیم په واسطه د ناروغيو علاج کول دي. یانې ناروغ ته هغه غذا ورکول، چې ورته اړتیا لري، ناروغ ته په کافي اندازه مایعات توصیه کول، چې په ډېرو ناروغیو کې د صحیح خوراك استعمال د درملنې اساس ګڼل کېږي. مثلا هغه رنځونه چې د غذایي موادو له کموالي څخه رامنځته کېږي، ځینې میتابولیکې ناروغۍ او په ځانګړې توګه د هاضمې د ناروغۍ.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic