په طبي اصطلاحاتو کې د A مختاړی

A:په طبي اصطلاحاتو کې دا یو مختاړی دی چې د یو شي نه شتون راښایي د بیلګې په ډول aphagia یعنې د بلع عملیه نه تر سره کیدل او یا aphonia یعنې د غږ نه شتون.خو که چیرته مو په کوم ځای کې د An مختاړی ولید نو دا به هغه حالت وي چې غږ لرونکې توری ورڅخه مخکې راغلې وي د بیلګې په ډول anemia چې معنا یې د وینې نه شتون دی او یا هم anoxia چې د اکسیجن د نه شتون په معنا ده.په anemia کې د an نه مخکې eراغلی چې e یو غږ لرونکی توری دی او په همدې ډول anoxia هم ده.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic