په ښځو کې د جنسي سوړوالي یا نه پارېدنې لامل څه دی او څه باید وکړل شي؟

چي کله ښځه ۲۰ کلنه سي Moll یا جنسي ګروهنه او غوښتنه په دوو برخو ویشلی دی یو د بدني تماس او لمس کولو خواهش یعني لمس کول مږل او ښکلول او دوهم د جنسي اړیکي او نزدې والی غوښتنه. په نجونو کي اول د بدني تماس غوښتنه او مینه ډیره وي او د تناسلي غړو د تماس مینه کمه نو له ښکلولو مږلو لمس کولو او په غیږه کي د نیولو څخه ډیر خوند اخلي.
نو ښځه باید اول د د عشقبازی په واسطه سره اماده کړل سی او د میني او محبت څخه کار واخلی او هر قسم بیره او ترهه د ښځي د زړه څخه لري سي او چي کله مطمینه سی نو دهغه وروسته باید دکوروالي عمل ترسره سي.
Back to top button