پوزې، ستونې او غوم ناروغۍ

د پوزې اناتومي جوړښت Nose Anatomy

د پوزې اناتومي جوړښت Nose Anatomy پوزه د بويولو آله ده او په دوه (داخلي او بهرني) برخو وېشل شوې ده. په بهرنۍ برخه کې یې دوه سوري او په منځ کې يې يو دی

Read More »

د غوږونو اناتومي جوړښت Ear Anatomy

د غوږ اناتومي جوړښت Ear Anatomy: غوږونه د غږ د اورېدو آلې دي، چې د اواز په ور رسېدو سره پخپل منځ کې ټکر کېږي او په دې توګه د اواز د اورېدو عمل سرته رس

Read More »
Back to top button
wasiclinic