تریخی

ځیګر ناروغۍ

د تریخي په نل کې کاڼی؛ نښې او درملنه Cholesdocholithiasis

د تریخي په نل کې کاڼی Cholesdocholithiasis: د صفرا د نل کاڼی عموما د صفرا په کڅوړه کې جوړېږي او بیا د صفرا نل ته انتقالېږي. کله کله د صفرا په نل کې هم

Read More »
ځیګر ناروغۍ

د تریخي کاڼی؛ لاملونه، نښې او درملنه Gall Bladder Stone

د تریخي کاڼی Gall Bladder Stone: د صفراپه کڅوړه کې عموما کاڼی پیدا کېږي، چې په لس سلنه افرادو کې کاڼی موجود وي. کاڼی په ښځو کې نرانو په پرتله زیات وي.

Read More »
Back to top button