د دماغ اناتومي جوړښت او دندې Brain Anatomy

دماغ د جمجمې ياد سر د هډوکو په منځ کې يوه نرمه خاورین رنګه ماده ده. چې له عصبي حجراتو څخه ترکیب شوې ده او د جسم یا بدن ټول ارادي او غیر ارادي فعالیتونه کنترولوي.

له دماغ او نخاع )چې د ستون فقرات په منځ کې واقع دي( څخه د عصبي رېښو يو جال ټول بدن باندې خپور شوی دی، چې ځينې تارونه په هغه صورت کې چې بدن ته څه حوادث ورسېږي باندیني او داخلي احساسات دماغ ته رسوي، چې دې عصبي رېښو یا تارونو ته حسي اعصاب ویل کېږي او د اعصابو هغه رېښې چې د دماغ پر حکمونو عمل کوي، حركتي يا خوځند اعصاب ورته ویل کېږي.

د انسان د بدن ټول جسماني سیستمونه د دماغ په واسطه کنترولیږي په ځانګړې توګه د زړه حرکتونه، د ساه اخیستو او ویستو او د هاضمې سیستم ټول نظام دماغ تر خپل کنترول لاندي ساتي.

د دما غ او نخاع (حرام مغز) تول وزن له ۱۳۵۰ څخه تر ۱۴۰۰ ګرامو پورې دی.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic