ښځینه جنسي اناټومي (غړي پېژندنه)

د روغې او بشپړ خوند لرونکي جنسي اړیکې لپاره ډېره اړینه ده چې لومړی ښځینه جنسي غړي وپېژنو. د ښځې تناسلي اله د څو مهمو برخو څخه جوړه شوې چې هره برخه ځانګړې دنده تر سره کوي.

د ښځينه تناسلي اله په اړه اساسي ټکي چې ویې پېژنو:

  • په ناپارېدلي حالت کې د مهبل دېوالونه سره نښتي وي.
  • مهبل په دغو حالتونو کې بدلون مومي: د جنسي اړیکې په وخت کې، د میاشتنۍ ناروغۍ تر بشپړېدو پورې، د زړښت او د ژوند په مختلفو پړاوونو کې.

Back to top button