ښځو ناروغۍ

بکارت څه ته وايي؟

بکارت څه شی دی؟ کله چې يو چا هیڅکله هم جنسي اړیکه نه وي نیولي نو دغه حالت ته بکارت وايي. په نارینه وو کې بکارت ښايي په کټ کې د لومړي ځل جنسي اړيکې پر

Read More »

د ښځینه د ځانګړو غړیو اناتومي جوړښت Antomy of Female genitalia

د ښځینه تکثري سیستم اناتومي جوړښت او اناتومي Antomy of Female genitalia د ښځو ځانګړي غړي په دوه ډوله دي: ۱- بهرني ۲- داخلي   لومړی: بهرني غړي: دا

Read More »
Back to top button