تکثري سیستم

اناتومي Anatomy

د نارینه جنسي غړو اناټومي (غړي پېژندنه)

د نارینه تناسلي الې اناټومي: د نارینه د دوو بهرنیو جنسي غړیو څخه يوه تناسلي اله ده. د نارینه تناسلي اله د سپنجي نسج (ټوټه) څخه جوړه ده. کله چې د نارین

Read More »
اناتومي Anatomy

د ښځینه د ځانګړو غړیو اناتومي جوړښت Antomy of Female genitalia

د ښځینه تکثري سیستم اناتومي جوړښت او اناتومي Antomy of Female genitalia د ښځو ځانګړي غړي په دوه ډوله دي: ۱- بهرني ۲- داخلي   لومړی: بهرني غړي: دا

Read More »
اناتومي Anatomy

د نارینه تناسلي غړیو اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of male genital

د نارینه تناسلي آلې غړیو اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of male genital د نارینه تناسلي اعضا په دوو برخو (داخلي او بهرني) ويشل شوې. لومړی: بهرني غړي: پ

Read More »
نارینه وو ناروغۍ

مني څه ته وايي؟ جوړښت او دنده Semen

د انسان مني (د تولید ماده) جوړښت او دنده دا يوه سپينه سرښناکه او ځانګړې بوی لرونکې مایع ده. چې په خصیتین کې جوړېږي او په یو ځل انزال کې تقریبا له ۵ څخ

Read More »
Back to top button