اناتومي Anatomy

د نارینه جنسي غړو اناټومي (غړي پېژندنه)

د نارینه تناسلي الې اناټومي: د نارینه د دوو بهرنیو جنسي غړیو څخه يوه تناسلي اله ده. د نارینه تناسلي اله د سپنجي نسج (ټوټه) څخه جوړه ده. کله چې د نارین

Read More »

بکارت څه ته وايي؟

بکارت څه شی دی؟ کله چې يو چا هیڅکله هم جنسي اړیکه نه وي نیولي نو دغه حالت ته بکارت وايي. په نارینه وو کې بکارت ښايي په کټ کې د لومړي ځل جنسي اړيکې پر

Read More »

د پوزې اناتومي جوړښت Nose Anatomy

د پوزې اناتومي جوړښت Nose Anatomy پوزه د بويولو آله ده او په دوه (داخلي او بهرني) برخو وېشل شوې ده. په بهرنۍ برخه کې یې دوه سوري او په منځ کې يې يو دی

Read More »

د غوږونو اناتومي جوړښت Ear Anatomy

د غوږ اناتومي جوړښت Ear Anatomy: غوږونه د غږ د اورېدو آلې دي، چې د اواز په ور رسېدو سره پخپل منځ کې ټکر کېږي او په دې توګه د اواز د اورېدو عمل سرته رس

Read More »

د سترګو اناتومي جوړښت او دندې Eye Anatomy

د سترګې اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of Eye: د سترګو د کاڼي قطر ۲.۵ سانتي متره دی چې له پاسه يو کلک سپین پوښ لري (Sceleran) د دې پوښ په منځ کې مخې ته

Read More »

د زړه اناتومي جوړښت او دندې Heart Anatomy

د زړه اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of Heart: زړه یو کلك عضلي غړی دی، چې د وینې مرکز او ټول بدن ته پاکه وينه رسوي او ناپاکه وينه د بدن له ټولو برخو سږ

Read More »

د سږي اناتومي جوړښت او دندې Lungs Anatomy

سږي د تنفس ځانګړي آلې دي او شمېر یې دوه دي، چې د سینې په جوف کې د شمزۍ په دواړو خواو واقع دي. دښي سږي وزن نژدې ۶۰۰ ګرامه دی او چپ سږی نژدې ۵۵۰ ګرامه و

Read More »

د ښځینه د ځانګړو غړیو اناتومي جوړښت Antomy of Female genitalia

د ښځینه تکثري سیستم اناتومي جوړښت او اناتومي Antomy of Female genitalia د ښځو ځانګړي غړي په دوه ډوله دي: ۱- بهرني ۲- داخلي   لومړی: بهرني غړي: دا

Read More »

د نارینه تناسلي غړیو اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of male genital

د نارینه تناسلي آلې غړیو اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of male genital د نارینه تناسلي اعضا په دوو برخو (داخلي او بهرني) ويشل شوې. لومړی: بهرني غړي: پ

Read More »

د مثانې اناتومي جوړښت او دندې Urinary Bladder

د مثانې جوړښت او دندې Urinary Bladder    مثانه یا د متيازو کڅوړه، چې په دې کې متیازی جمع کېږي، د سپوخت په منځ کې ځای لري. له مخاطي غشاء او عضلي (دوه ط

Read More »
Back to top button
واسع کلینیک