د نارینه جنسي غړو اناټومي (غړي پېژندنه)

د نارینه تناسلي الې اناټومي:

د نارینه د دوو بهرنیو جنسي غړیو څخه يوه تناسلي اله ده. د نارینه تناسلي اله د سپنجي نسج (ټوټه) څخه جوړه ده. کله چې د نارینه جنسي اړيکې ته زړه شي، نو وينه دغه سپنجي ټوټې ډکوي او په پایله کې تناسلي اله غټېږي او کلکېږي، چې لکېدل هم ورته وايي.

د نارینه د دننۍ جنسي غړیو څخه دوې خوټې دي.

خوټې سپرم او ځينې هورمونونه لکه ټیسټسترون جوړوي.

 

Back to top button
واسع کلینیک