د سږي اناتومي جوړښت او دندې Lungs Anatomy

سږي د تنفس ځانګړي آلې دي او شمېر یې دوه دي، چې د سینې په جوف کې د شمزۍ په دواړو خواو واقع دي.
دښي سږي وزن نژدې ۶۰۰ ګرامه دی او چپ سږی نژدې ۵۵۰ ګرامه وزن لري.


د سږو جوړښت د سفنح په ډول دی، که زور پرې واچول شي، هوا ترې خارجېږي. د سږو سطح اوبه لرونکې غشا لري او نورې برخې يې خانه دارې غشاوې لري او د هوا واړه واړه کڅوړي لري. په سږو کې د ورید او شریانو وړو وړو تارونو جال جوړ کړی دی.

د انسان په ژوند کې د ساه ایستلو او ننویستلو ګټه دا ده چې د وینې خرابې اجزاوې لکه کاربن مونو اکساید د تنفس په ذریعه خارجېږي او ښې اجزاوې لکه اکسیجن بېرته په وینه کې داخلوي. چې په دې طريقه وینه صافه او تصفيه کوي، چې صافه وینه د شریانو په ذريعه له سږو څخه زړه او له هغه ځایه ټول بدن ته رسېږي له بدن څخه ناپاکه وینه لومړی زړه ته او بیا د وریدونو له لارې سږو ته راځي، هلته تصفیه کېږي او د شریانو له لارې له زړه څخه بیا بدن ته ځي. د یو ځوان او تندرست انسان سږې په یوه دقیقه کې ۱۸ ځله تنفس باسي او ننباسي او تر پېدایښت وروسته ماشوم نژدې ۴۰ ځله په یوه دقیقه کې تنفس کوي، چې د تګ، ستړيا، منډه، غم، غوسې، جذبات، احساسات، هیجانات او ناستې پر وخت د تنفس په شمېر کې کمی او زیاتي پېښېږي.

 

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic